Friday 88°FSaturday 90°FSunday 96°FMonday 98°FTuesday 99°FWednesday 94°F